Дођите нам у госте  Кликните за детаљније!

Labudovo brdo
Knezevac
Counter

 112-258/18-С    

         

                      Скупштина града Београда, на седници одржаној 29, јуна 2018 године, на основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања (‘’Службени гласник РС’’, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон) и члана 31.Статута града Београда (‘’Службени лист града Београда’’, бр.39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

14. ОКТОБАР’’, БЕОГРАД

 

I – Именују се за чланове Школског одбора Основне школе ‘’14. октобар’’, Београд, ул. Гочка број 40, на време од четири године, почев од 23. јула 2018. године, и то:

1)      ДОСИТЕЈА ЛЕКИЋ,

2)      ДАНИЈЕЛ БЕСЕДИЋ,

3)      ДАНКА ДЕСПОТОВИЋ,

4)      БРАНКО ЕРАЦ,

5)      МИЛАН ДЕЛИЋ,

6)      ЈЕЛЕНА ШАЉИЋ,

7)      СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ,

8)      АЛЕКСАНДАР БОШКОВИЋ,

9)      ЗЛАТОМИР ВУЈИЧИЋ,

II – Ово решење објавити у ‘’Службеном листу града Београда’’.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 112-258/18-С – 29. јун 2018. године

Претрага

КАЛЕНДАР